Общи условия

Wizard-bg.com е уебсайт за обяви и реклама, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на сайта. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.
 
Чл.1. Дефиниции
 
Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
 
“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта Wizard-bg.com.
 
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) Wizard-bg.com.
 
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
 
“Профил”  - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.
 
“Услуги”  - всички услуги на Администратора,  или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта Wizard-bg.com.
 
“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.) за съобщение за продажба или покупка на продукт или услуга, публикуване в каталога за сайтове или фирми.
 
“Частна обява” – е безплатна обява на  физическо лице.
 
“Бизнес обява” – e обява, която е определена от потребителя в тази категория или за която е закупен един или повече пакет обяви от потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.
 
“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в сайта.
 
“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в сайта.
 
“Лева”  - парична сума, предназначена за плащане на промо-опции и допълнителни позиции, платена авансово от потребителя и отразена в неговия профил.
 
Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ
 
2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.
 
2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта Wizard-bg.com или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.
 
2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на сайта Wizard-bg.com се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.
 
Чл.3. Достъп и регистрация
 
3.1. Услугите в сайта Wizard-bg.com са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
 
3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.
 
3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  
 
3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.
 
3.5. Достъпът до услугите  в сайта Wizard-bg.com не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.
 
3.6. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.
 
Чл.4. Характеристика на услугите
 
4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.
 
4.2. Услугите в сайта Wizard-bg.com, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:
 
(а) да разглеждат съдържанието на обявите;
 
(б) да публикуват обяви за предлагани от тях стоки и услуги;
 
(в) да се свързват с други потребители на сайта чрез лични съобщения или по телефон или имейл, ако такъв е посочен
 
(г) да използват платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;
 
 
4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.
 
Чл.5. Разрешено използване
 
5.1. Сайта Wizard-bg.com може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.
 
5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.
 
5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.
 
5.4. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции.
 
5.5. Използването на сайта Wizard-bg.com изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.
 
Чл.6. Създаване, публикуване, архивиране и активност на обяви
 
6.1. Публикуването на обяви е достъпно  за регистрирани и не регистрирани и не регистрирани в сайта Wizard-bg.com потребители.
 
6.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в сайта Wizard-bg.com.
 
6.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията.  В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията, ако такава се изисква. 
 
6.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.
 
6.5. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрираното име  и парола.
 
6.6. Срокът на активност на безплатна обява в сайта Wizard-bg.com, преди подновяването й от потребителя или архивирането й се определя от него. 
 
6.7. Ако обявата не бъде подновена, същата автоматично ще бъде архивирана и в последствие изтрита от Администратора. 
 
6.8. Във всички случаи, в които  възникне проблем с обява на потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с  администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.
 
Чл.7. Условия за публикуване на обяви
 
За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:
 
7.1. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.
 
7.2. Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро, (2) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; или (3) безплатно.
 
7.3. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. 
 
7.4. Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването й. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на сайта. Потребителят няма възможност да променя вида на своята обява, ако Администраторът е направил промяна във вида на обявата. 
 
7.5. Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е  неправилно.
 
7.6. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в сайта лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.
 
7.7. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.
 
7.8 Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.
 
7.9. Да публикува в различни обяви  артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.
 
7.10. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
 
7.11. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.
 
7.12. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.
 
7.13. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.
 
7.14. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. 
 
Чл.8. Платени услуги. 
 
8.1. Платените услуги в сайта осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез промо-опции или увеличаване на Лимита. 
 
Чл.9. Права, задължения и отговорност на потребителите
 
9.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в сайта в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. 
 
9.2. Потребителят се задължава:
 
    (1) Да осъществява достъп до услугите в сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.
 
    (2) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа,     поддържани от Администратора.
 
    (3) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.
 
    (4) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда  към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.
 
    (5)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.
 
    (6) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на сайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.
 
    (7) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.
 
    (8) Да пази в тайна паролата за достъп в сайта, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.
 
    (9) Да не нарушава поверителността на други потребители на сайта чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
 
9.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на сайта Wizard-bg.com.
 
Чл.10. Права, задължения и отговорност на Администратора
 
10.1. Администраторът има право:
 
    (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани обяви, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.
 
    (2) Да блокира достъпа на Потребител до сайта и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: 
   (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ 
   (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на сайта Wizard-bg.com  
   (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи 
   (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на сайта Wizard-bg.com.
 
    (3) Да премахва без предупреждение промо-обяви, които са публикувани в нарушение на правилата.
 
    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.
 
    (5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без  задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се  съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде  преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.
 
    (6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата  им на сайта, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
 
    (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
 
10.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на сайта Wizard-bg.com, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.
 
10.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:
 
    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на сайта Wizard-bg.com и трети лица.
 
    (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
 
    (3)  Каквито и да е публикации в сайта Wizard-bg.com или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.
 
    (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в сайта Wizard-bg.com. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.
 
10.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:
 
(1) Обявите и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
 
(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;
 
(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.
 
10.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.
 
Чл.11. Поверителност
 
11.1. С достъпа до уебсайта, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на сайта, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта. Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ е достъпна тук.
 
11.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   
 
11.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка  на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на сайта, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира профила или обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията с неговия профил.
 
11.4. Потребителят се съгласява всеки елемент от съдържанието, публикувано в обявите му, да бъде използван за бюлетини и други цели във връзка със сайта.
 
11.7. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на OLX, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.
 
Чл.12. Жалби. Спорове.
 
12.1. В случаите, когато услуги в сайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.
 
12.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
 
12.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.
 
12.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.
 
12.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка със сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
 
12.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
 
12.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
 
Чл.13. Интелектуална собственост
 
13.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са  защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции.  Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.
 
13.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.
 
13.3. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).
 
13.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.
 
13.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в сайта или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.
 
13.6. Администраторът има право да премахва обяви и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.
 
13.7. Потребителят е единствено отговорен за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, в това число, но не само всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители, включително отговаря неограничено  за  последиците от своите действия. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: 
а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугите; 
б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързат със съдържанието, публикувано от Потребителя.
 
Публикувайки определено съдържание в сайта, Потребителят запазва правата си  върху съдържанието, като предоставя на Администратора неотменимо, неизключителнo, непрекъснато, световно, безвъзмездно, прехвърляемо и оттегляемо право за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения  във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиране във всички медийни формати и канали. Предоставените права са свързани с дейността на Администратора по изпълнение и достъп до Услугите.  
 
С публикуване на съдържание  в която и да е публично достъпна част на  Услугите, Потребителят е съгласен и предоставя на Администратора всички права, необходими за забраната или разрешаването на неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието  от която и да е трета страна без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят  предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне (scrapping) и всякаква  друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.
 
Чл.14. Промени в ОУ
 
14.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.
 
14.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на сайта. Всяко използване на сайта Wizard-bg.com по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
 
14.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва сайта Wizard-bg.com по какъвто и да е начин.